Tekst voor omslag: De auteur pleit voor de mogelijkheid om rechterlijke vernietigings- en ontbindingsuitspraken, alsmede buitengerechtelijke vernietigings- en ontbindingsverklaringen ter zake van huwelijkse voorwaarden via de griffier of de notaris in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Intro

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 19691

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tekst voor omslag: De auteur pleit voor de mogelijkheid om rechterlijke vernietigings- en ontbindingsuitspraken, alsmede buitengerechtelijke vernietigings- en ontbindingsverklaringen ter zake van huwelijkse voorwaarden via de griffier of de notaris in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Op 9 september 2005 heeft de Hoge Raad een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden, houdende ‘koude uitsluiting’, vernietigd op grond van dwaling.2 De praktische vraag doet zich nu voor of deze vernietigingsuitspraak zou kunnen worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Aanvankelijk suggereerde ik dat in het concrete geval van dit arrest deze vraag waarschijnlijk ontkennend moet worden beantwoord, omdat het huwelijk op de datum van het arrest van de Hoge Raad allang – te weten in 1997 – door echtscheiding was ontbonden.3 Maar bij nader inzien ben ik van mening dat de vernietigingsuitspraak ook na het einde van het huwelijk in het huwelijksgoederenregister moet kunnen worden ingeschreven, gelet op de belangrijke rechtsgevolgen voor derden. En hoe zit het dan als er buitengerechtelijk wordt vernietigd (art. 3:49 en 50 BW)? Kan ook een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister?

Laten wij hiertoe een blik werpen op het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969,4 geen dagelijkse lectuur voor de meesten van ons, zelfs niet voor notariele juristen. In dit verband is uitsluitend art. 1 Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 van belang. Dit artikel luidt als volgt.

Wanneer een inschrijving wordt verlangd in het huwelijksgoederenregister, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd:

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out