Vrijstellingsmethode niet van toepassing op Amerikaans deel van bestuurdersbeloning

Intro

Uitgave 20, 18 mei 2012> NTFR 2012/1234

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Vrijstellingsmethode niet van toepassing op Amerikaans deel van bestuurdersbeloning

Rechtbank Arnhem 24 april 2012, 11/01807, LJN BW3587

Belastingjaar/tijdvak 2004

Artikel 17, Artikel 25, Verdrag Nederland-Verenigde Staten

Samenvatting

Belanghebbende is met ingang van 1 februari 2004 werkzaam als CEO bij C en vanaf 31 december 2003 als statutair bestuurder van de Amerikaanse werkmaatschappij van C. Eind 2004 heeft belanghebbende een additioneel belang in C verworven. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer (ver- wachtingswaarde) en de verkrijgingsprijs van deze aandelen is aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Op grond van een salary split is 15% toegerekend aan de VS. In geschil is op welke wijze de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out