VAR-wuo wekt vertrouwen dat inkomsten uit interim- werkzaamheden winst uit onderneming vormen

Intro

Uitgave 36, 6 september 2012> NTFR 2012/2109

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

VAR-wuo wekt vertrouwen dat inkomsten uit interim- werkzaamheden winst uit onderneming vormen

Hof Arnhem 10 juli 2012, 11/00775, LJN BX4766, MK III

Belastingjaar/tijdvak 2007

Artikel 3.156, Wet IB 2001

Samenvatting

Belanghebbende verricht sinds 2003 op onregelmatige basis interim-managementwerkzaamheden in de gezondheidszorg. Voor 2007 en de daaropvolgende jaren heeft de inspecteur belanghebbende een VAR-wuo gegeven. Bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2007 is de inspecteur ervan uitgegaan dat belangheb- bende met de interim-werkzaamheden geen winst uit onderneming (met de daarbij behorende ondernemers- faciliteiten) geniet. Het hof deelt dat standpunt van de inspecteur, omdat belanghebbende met zijn interim- werkzaamheden geen ondernemingsrisico heeft gelopen. Niettemin krijgt belanghebbende de ondernemers- faciliteiten. Belanghebbende mocht volgens het hof namelijk vertrouwen ontlenen aan de afgegeven VAR- wuo.

(Hoger beroep gegrond.)

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out