NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist - Page 4

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

projecten te ontwikkelen, die bovengenoemde doelstellingen doen realiseren, zoals:

woongelegenheid voor een dergelijke groep;

huisvesting om het gezamenlijke meditatieprogramma te beoefenen;

werkgelegenheid;

het voorwaarden scheppen voor onderwijs op basis van de systematische ontwikkeling van het bewustzijn voor de betrokkenen;

het voorwaarden scheppen voor mogelijkheden voor recreatie en gezondheidszorg.

Het verstrekken van informatie over de genoemde doelstelling.’

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out