NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist - Page 5

In 1988 is belanghebbende begonnen met het realiseren van C, een wijk in Z. In C zijn in totaal 200 woningen. Dit betreffen koop- en huurwoningen. C huisvest ca. 300 huishoudens van merendeel mediterenden en ‘sidha’s’. Belanghebbende regelt, als bewonersorganisatie, de toelating tot C. Inschrijving voor een woning in C is pas mogelijk als een overeenkomst is gesloten met belanghebbende.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

De activiteiten van belanghebbende bestaan uit het onderhouden van C en haar voorzieningen door het verstrekken van subsidies aan de basisschool, de biologische winkel en het vegetarische restaurant. Daarnaast organiseert en ondersteunt belanghebbende TM- activiteiten, die ook vanuit het buitenland worden bezocht.

Niet alle inwoners van C nemen actief deel aan de TM-activiteiten. Dagelijks nemen circa 100 mensen in C deel aan de Transcendente Meditatie die tweemaal daags wordt gehouden. Teneinde de doelstelling van de gemeenschap te bereiken dienen dagelijks 400 mensen deel te nemen aan de meditatiebijeenkomsten. Alle inwoners van C zijn aan belanghebbende een maandelijkse bijdrage verschuldigd, ongeacht of zij deelnemen aan de TM-activiteiten. De bijdrage wordt aangewend om de voorzieningen in C in stand te houden.

In het beleidsplan van belanghebbende voor de periode 2011-2021 van oktober 2011 staat onder meer dat belanghebbende zich wil richten op het genereren van publiciteit over het nut van de transcendente meditatie en de TM-sidhitechniek voor de maatschappij, op de ondersteuning van de bouw van nieuwe huizen en op het professionaliseren van de beoefenaars van de TM-sidhitechniek en de ondersteuning van de activiteiten in C.

Belanghebbende heeft sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI).

De Inspecteur heeft een onderzoek ingesteld naar de ANBI-status van belanghebbende en heeft op 26 september 2011 en op 20 januari 2012 een ‘bedrijfsbezoek’ gebracht.

De Inspecteur heeft bij beschikking van 6 maart 2012 aan belanghebbende meegedeeld dat zij per 1 juli 2012 niet langer zal worden aangemerkt als een ANBI.

Geschil

Voor het Hof was onder meer in geschil of de werkzaamheden van belanghebbende rechtstreeks erop zijn gericht het algemeen nut te dienen. Voor het Hof was niet in geschil dat de statutaire doelstelling van belanghebbende voldoet aan de in artikel 5b AWR gestelde vereisten.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out