NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist - Page 7

Er volgt toch nog verwijzing, waarin Hof den Bosch nog eens goed naar alle feitelijke activiteiten zal moeten kijken, dus of aan het 90%- criterium wordt voldaan. Dan komt waarschijnlijk ook de verhuur van woningen in het transcendente meditatiecentrum aan bod, waarvoor het hof dan de hoogte van de tarieven kan toetsen aan HR 25 november 2016, nr. 15/03778, NTFR 2016/2850 (katholiek weekblad), waarin werd uitgesproken dat naar de eigen resultaten moet worden gekeken voor de beoordeling of sprake is van commerciele tarieven. Mocht dat zo zijn, dan zal het hof mee in beschouwing moeten nemen dat de wetgever verschillende keren heeft gezegd dat commerciele activiteiten zijn toegestaan, mits de opbrengsten daarvan aan het algemeen nuttige doel worden besteed. Op zich is woningverhuur in het algemeen belang, zoals bleek voor de woningstichting in de eerder aangehaalde uitspraak uit NTFR 2012/158.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

[1] Dr. D. Molenaar is werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-3002 Datum: 15-12-2016 14:30:48

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFR mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out