Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida

Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida - Page 2

Laten we ons eerst wenden tot Paul Ricoeur. Ricoeur ontwikkelt in zijn studie La metaphore vive een nieuwe metafoortheorie. De inzet van deze metafoortheorie is eigenlijk drieledig.3 In de eerste plaats merkt Ricoeur op dat de metafoor niet op het niveau van het woord thuishoort, maar pas begrepen kan worden op het niveau van de zin. Het is weliswaar een woord dat het centrum vormt van de overdracht door de metafoor, maar deze overdracht is alleen herkenbaar in de context van de zin waarin de metafoor gebruikt wordt. In deze zin wijkt het

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

1 Aristoteles, Poetica, Atheneum, Amsterdam 1986, 57b.

2 P. Ricoeur, La metaphore vive, Seuil, Paris 1975, 383-384.

3 P. Ricoeur, Du texte a l’action, Seuil, Paris 1986, 22-25.

gebruik van dit woord van z’n normale gebruik af. Ricoeur spreekt daarom over een metaforische expressie of zelfs een metaforische predikatie.

In de tweede plaats leidt deze afwijking van het normale gebruik niet tot een onbegrijpelijke zin zonder meer: de afwijking leidt tot een tweede, metaforische betekenis. Een ongedachte nieuwe betekenis verschijnt plotseling in de metafoor. Dit is de semantische innovatie van de metafoor, die de metaforische predikatie mogelijk maakt.

De semantische kern ligt in de gelijkenis die de metafoor manifesteert. Goed kunnen metaforiseren, zo citeert Ricoeur Aristoteles keer op keer, bestaat in het ontwaren van gelijkenissen.4 De gelijkenis is het werk van de metafoor die twee zaken, die in het gewone taalgebruik op grote logische afstand staan, bij elkaar brengt en in hun gelijkenis toont. De metafoor is dus ten dele een overbrugging van de afwijking die haar mogelijk maakt. Het woord dat in een vreemde omgeving gebruikt wordt, wordt in een metafoor door deze vreemde omgeving geassimileerd. Tegelijkertijd laat de afwijking zijn sporen na: de gelijkenis leidt niet tot een identificatie van twee gebieden, maar tot een spel van identiteit en differentie. Elke levende metafoor, aldus Ricoeur, wordt gekarakteriseerd door dit spel van identiteit en differentie.5

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out