Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida

Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida - Page 5

Toch is er een groot verschil tussen Derrida en Ricoeur. Derrida lokaliseert deze supplementaire structuur namelijk ook, of misschien wel juist, in de dode metafoor. De toegang tot deze supplementaire structuur van de dode metafoor loopt via de dode letter. Juist in het schrift, in de filosofische tekst, is het onderscheid tussen begrip en metafoor niet af te lezen en ook niet uit te leggen dan via een omweg. We zouden enigszins schematisch kunnen zeggen: de metafoor en het begrip vallen samen en zijn stom in de dode letter, en ze liggen geheel uiteen en spreken in de betekenis of in de geest.12 Het schrift ligt tussen deze twee extremen in en is de bron van het samenvallen en het uiteenzetten van metafoor en begrip. De toegang tot het filosofische begrip verloopt altijd via de filosofische tekst, maar in deze tekst wordt het begrip ook samengenomen met de metafoor en kan de supplementaire structuur van de metafoor zich op een nieuwe wijze inschrijven in het begrip. Anders gezegd, dit

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

9 Met name in ‘La mythologie blanche’ in: Marges de la philosophie, Seuil, Paris 1972, pp. 247-324.

10 ‘La mythologie blanche’, 249-250.

11 Ibid. 261.

12 Ibid. 267-269.

bijeenhoren van metafoor en begrip maakt het mogelijk dat deze twee op een andere manier uiteen worden gelegd in een nieuwe interpretatie. Dit is op zijn beurt opnieuw een supplementaire structuur, maar nu die van het schrift. De supplementaire structuur van de metafoor is daarom gefundeerd in de supplementaire structuur van het schrift.13

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out