Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida

Innovatie en ‘usure’ – de metafoor bij Ricoeur en Derrida - Page 6

Besluit: een vergelijking

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Wat tonen deze twee posities ons? Zowel Derrida als Ricoeur laten zien dat de metafoor niet onder een begrip gesubsumeerd kan worden. Derrida’s supplementaire structuur en Ricoeurs spel van identiteit en differentie leggen hier alle nadruk op: noch deze structuur noch dit spel is restloos op te nemen in een interpretatie.

Toch zagen we ook een belangrijk verschil. Ricoeur verbindt de semantische innovatie aan de levende metafoor, aan de metafoor die een betekenisverrijking toont of manifesteert.

De fenomenologische achtergrond van Ricoeurs hermeneutiek toont zich hier haarscherp. Voor Ricoeur is er daarom geen enkel probleem om begrip en metafoor te scheiden: de semantische innovatie van een levende metafoor is niet uit te putten in een begrip. En een begrip wijst op identiteit en niet op het spel van identiteit en differentie die de metafoor karakteriseert. Aldus interfereert de metafoor niet met het conceptuele karakter van de filosofie en kan de metafoor worden uitgelegd als een uitbreiding van de semantiek.

Derrida, daarentegen, bespreekt de supplementaire structuur juist aan de hand van de metafoor die gestorven is in de schoot van het begrip. Ook al is de metafoor dood verklaard door de filosofie, ze blijft herkenbaar in de filosofische tekst. Derrida’s bespreking zet niet in op de manifestatie van nieuwe betekenis, maar op de mogelijkheid van het herleven van de metafoor in het begrip. Deze mogelijkheid houdt zich op in het schrift waar begrip en metafoor samen zijn. De supplementaire structuur van de metafoor wordt daarmee gefundeerd in het schrift, dat het primaat niet bij de semantiek legt, maar dat zelf de mogelijkheid van betekeniseffecten is.

Deze contrasterende posities met betrekking tot de metafoor, zo opende ik deze paper, vormen een uitdrukking van een dieperliggende controverse tussen Ricoeur en Derrida. Ik hoop dat deze paper enig inzicht heeft kunnen bieden in de vraag waar deze onenigheid zich op betrekt.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out