Privaatrecht Actueel

Intro

Privaatrecht Actueel

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Verruiming van adoptiemogelijkheden

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck,

hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tekst voor omslag

De auteur gaat in op de verruiming van adoptiemogelijkheden, zoals voorgesteld in wetsvoorstel 30 551, waarbij niet alleen Boek 1 BW, maar ook de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt gewijzigd

Inleiding

Op 9 mei 2006 is bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 30 551 ingediend tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen.1 Dit wetsvoorstel verruimt de adoptiemogelijkheden en wijzigt daartoe enkele bepalingen van titel 1.12 BW en art. 1 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Ook een nieuw art. 3a Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt ingevoegd. Hierna behandel ik deze wijzigingen kort.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out