Privaatrecht Actueel

Privaatrecht Actueel - Page 3

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een nieuw art. 3a ingevoegd. Dit nieuwe artikel houdt in dat op verzoek van de ouder van het kind dat door en ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting is verwekt, de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting een verklaring verstrekt als bedoeld in art. 1:227 lid 4 (nieuw), waarin de

2 Kamerstukken II 2005/06, 30 551, nr. 3, p. 4.

3 Zie de vorige noot.

persoonsidentificerende gegevens van de donor niet worden opgenomen. Deze verklaring is dus niet tot de donor herleidbaar.4 De positie van de anonieme donor is volgens de minister een andere dan die van de bekende donor of de verwekker. Een en ander laat uiteraard onverlet, gelet op de opheffing van de anonimiteitswaarborg ten aanzien van de donor sinds 1 juni 2004, dat het kind dat de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, in de meeste gevallen erachter kan komen wie zijn biologische vader is. Art. 3 lid 2 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, dat sinds laatstgenoemde datum volledig in werking is getreden op grond van art. 14 van deze wet, bepaalt immers dat de persoonsidentificerende gegevens van de donor (dat zijn op grond van art. 2 lid 1, onder c, van deze wet diens geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats) aan degene die weet of vermoedt dat hij is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek worden verstrekt, nadat de donor daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Verstrekking blijft, indien de donor daarmee niet instemt, uitsluitend achterwege indien, in aanmerking genomen de gevolgen die niet-verstrekking voor de verzoeker zou kunnen hebben, zwaarwegende belangen van de donor meebrengen dat verstrekking niet behoort plaats te vinden.

Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out