Privaatrecht Actueel

Privaatrecht Actueel - Page 4

Art. 1 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie definieert thans nog ‘aspirant- adoptiefouders’ als echtgenoten van verschillend geslacht of een persoon die een buitenlands kind met het oog op adoptie wensen op te nemen of hebben opgenomen, en ‘adoptiefouders’ als echtgenoten van verschillend geslacht of een persoon die een buitenlands kind hebben geadopteerd. Het wetsvoorstel schrapt in beide gevallen ‘van verschillend geslacht’, zodat duidelijk is dat voortaan zowel echtgenoten van verschillend geslacht als echtgenoten van hetzelfde geslacht binnen het bereik van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie vallen. Het moet dus – afgezien van de eenpersoonsadoptie – gaan om hetzij een man en een vrouw die met elkaar zijn gehuwd, hetzij twee mannen die met elkaar zijn gehuwd, hetzij twee vrouwen die met elkaar zijn gehuwd. Geregistreerde partners en andere levensgezellen vallen, ongeacht hun geslacht, niet binnen het bereik van deze wet, als zij een kind tezamen willen adopteren.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Men moet van de voorgestelde wetswijziging niet al te veel verwachten. De minister geeft immers zelf in de memorie van toelichting al toe dat vooralsnog niet is te verwachten dat er een land van herkomst is dat een kind voor opneming ter adoptie door twee echtgenoten van gelijk geslacht tezamen beschikbaar zal stellen. Zou er een land van herkomst zijn dat kinderen hiervoor beschikbaar stelt, dan is te verwachten dat het slechts om enkele gevallen per jaar zal gaan.5 Uiteraard is het wel mogelijk dat, als een land van herkomst geen kind beschikbaar stelt voor opneming ter adoptie door bijvoorbeeld twee met elkaar gehuwde mannen tezamen, de ene echtgenoot gebruik maakt van de mogelijkheid van eenouderadoptie, die ook mogelijk is in het kader van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, waarna de andere echtgenoot op zijn beurt eveneens het kind kan adopteren, mits is voldaan aan de samenlevingstermijn van ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het adoptieverzoek (art. 1:227 lid 2, tweede zin) en aan de verzorgings- en opvoedingstermijn van ten minste een jaar (art. 1:228 lid 1, onder f, tweede gedeelte).

Ten slotte

4 Kamerstukken II 2005/06, 30 551, nr. 3, p. 3 en 5.

5 Kamerstukken II 2005/06, 30 551, nr. 3, p. 2.

De regering heeft haar beleid ten aanzien van adoptie gewijzigd, dat moge duidelijk zijn. Eind jaren negentig van de vorige eeuw en ook in de eerste jaren van deze eeuw werd immers steeds benadrukt dat de adoptiemogelijkheden moesten worden teruggedrongen ten gunste van gezamenlijk gezag van een ouder en zijn partner en gezamenlijke voogdij, bijvoorbeeld door aan de beide laatste figuren erfrechtelijke gevolgen te verbinden, ook al is omtrent dit laatste plan vanaf 1 mei 2000 niets meer vernomen.6 Het onderhavige wetsvoorstel is vooral onder druk van de Tweede Kamer tot stand gekomen, want zij had niet alleen gepleit voor afstammingsrechtelijke gelijkstelling van kinderen, geboren binnen een relatie van twee vrouwen7, maar ook voor openstelling van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie voor echtgenoten van gelijk geslacht tezamen.8 Zoals ik hierboven aan het slot van punt 4 al heb aangegeven, zal er wat de adoptie van buitenlandse kinderen betreft waarschijnlijk niet veel veranderen, maar in ieder geval zal wel de adoptieprocedure voor duomoeders een stuk soepeler verlopen dan nu het geval is, in het bijzonder door schrapping van de samenlevingstermijn van drie jaren en door schrapping van de adoptievoorwaarde ‘niets meer heeft te verwachten’ in de zin van art. 1:227 lid 3. Als het wetsvoorstel wet is geworden, treedt de nieuwe wet in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst (art. IV van het wetsvoorstel).

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out