Privaatrecht Actueel

Privaatrecht Actueel - Page 5

6 Kamerstukken II 1999/2000, 22 700, nr. 31 (brief van de Minister van Justitie van 1 mei 2000 over de erfrechtelijke gevolgen van gezamenlijk gezag in het kader van de notitie ‘Leefvormen’), waarover M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Kluwer 2006, nr. 221, slot.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

7 Kamerstukken II 1999/2000, 26 672 en 26 673, nr. 9 (motie-O.P.G. Vos c.s.).

8 Zie o.a. Kamerstukken II 2004/05, 28 457 en 26 672, nr. 22 en 23, alsmede Kamerstukken II 2005/06, 28 457, nr. 26 en 27 (discussie in het kader van de Wet conflictenrecht adoptie).

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out